Fatih ÇELEN

Bırak dağınık kalsın…

MSSQL Toplu yedek alma scripti

Mssql veri tabanı sunucumuzdaki tüm veritabanlarının yedeğini otomatik olarak almak için şu kodları kullanabiliriz.

DECLARE @name VARCHAR(50) — database name
DECLARE @path VARCHAR(256) — path for backup files
DECLARE @fileName VARCHAR(256) — filename for backup
DECLARE @fileDate VARCHAR(20) — used for file name
— specify database backup directory
SET @path = ‘C:\Backup\’
— specify filename format
SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112)
DECLARE db_cursor CURSOR FOR
SELECT name
FROM master.dbo.sysdatabases
WHERE name NOT IN (‘master’,’model’,’msdb’,’tempdb’) — exclude these databases
OPEN db_cursor
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SET @fileName = @path + @name + ‘_’ + @fileDate + ‘.BAK’
BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name
END
CLOSE db_cursor
DEALLOCATE db_cursor

Veritabanına kaydedilen satırın ID sini öğrenme

Insert cümlesi ile veritabanına kaydettiğimiz bir satırın ID’si çoğu zaman başka bir tablo veya kullanıcı arabiriminde kullanmak üzere ihtiyaç duyduğumuz bir parametredir. Satırı kaydeder etmez, oluşturulan ID’yi geri döndürmek için Select @@Identity cümleciği işimizi görecektir.

Örneğin.

Insert Into tbl_AnketKullanici (firmaAdi,yetkiliAdi,email,telefon) Values (@firma,@yetkili,@email,@tel); Select @@IDENTITY;

Eğer Asp.Net ile çalışıyorsak. Hem insert hemde Select cümleciği çalışacağından ExecuteScalar fonksiyonunu kullanmak mantıklıdır.

Başka bir tablodan verileri select ile aktarma

Olur da bir tablodan başka bir tabloya veri aktarma ihtiyacınız olursa aşağıdaki kod bloğu imdadınıza yetişecektir. tek bir veri tabanında olması gerekmiyor tabloların eğer iki farklı veri tabanına erişim yetkiniz varsa tabloların önüne veritabanı isimlerini ekleyerek bir veritabanından diğer veritabanındaki bir tabloya veri aktarımı yapabilirsiniz.

INSERT INTO urunler
(adi, adeti)
SELECT adi, adeti
FROM temp_urunler
WHERE (urunKatID= 12)